இணையவழிக் கல்விவானொலி [வலையொலி]Online KalviRadio www.kalviradio.comகேட்டுக்கொண்டே கற்கலாம்
கேட்டுக்கொண்டே எழுதலாம்.

வாரம் ஒரு வானம்
(WOW Program)
மின்மினிகள் மின்னும் நேரம்
மெல்ல மலரும் கண்மணிகளுக்கான நேரம்

Special Events
Special Programs

600 Students , 500 Teachers / ITKs

7000 Students , 900 Teachers / ITKs
15000 Audios

3000 Students
350 Teachers & ITKs
4,500 Audios
1900 Students
480 Teachers & ITKs
2900 Students , 250 Teachers , 60 ITKs
20,000 Audios
2000 Students , 200 Teachers, 50 ITKs
8,000 Audios

இதுவரை நம் Online KalviRadio-வின்  தன்னார்வ செயல்பாடுகளில்
பங்கேற்ற 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளோம்.
Student's  Participant List
& Audios Collection
https://www.kalviradio.com/students-corner/participant-list
ClickHERE

பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு பயன்பட்டு வரும்
இந்த  இணையவழி கல்வி வானொலி [வலையொலி] - Online KalviRadio எனும் எளிமையான , வலிமையான இந்த தொழில்நுட்பத்தை கல்வி துறைக்கு  அர்ப்பணிக்க காத்திருக்கிறோம்.
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின்

தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM

Testimonials from Newspaper & Magazine