அஞ்சல் அட்டைகள்
பல்வேறு மாவட்டங்களை சார்ந்த மாணவர்கள் 
இணையவழிக் கல்விவானொலியால் தான் பயனடைந்தவிதம் பற்றி  எழுதிய அனுப்பிய 2000த்திற்கும் மேற்பட்ட அஞ்சல் அட்டைகள்இங்கே தொகுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரை மாணவர்களின் அஞ்சல் அட்டைகள் கிடைக்கப்பெற்ற பள்ளிகளின் பட்டியல்