கேட்டுக்கொண்டே கற்கலாம் ,
கேட்டுக்கொண்டே எழுதலாம்.
எங்கேயும் , எப்போதும் கேட்கலாம் .
கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை ,  வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது..
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM