120 பள்ளிகள் ,3000 மாணவர்கள், 150 ஆசிரியர்கள் , 30 ITK தன்னார்வலர்கள்மெல்லமலரும் மாணவர்களின் தன்னார்வ செயல்பாடுகள்

வாரம் ஒரு வானம்
(WOW Program)
மின்மினிகள் மின்னும் நேரம்
மெல்ல மலரும் கண்மணிகளுக்கான நேரம்