120 பள்ளிகள் ,3000 மாணவர்கள், 150 ஆசிரியர்கள் , 30 ITK தன்னார்வலர்கள்மெல்லமலரும் மாணவர்களின் தன்னார்வ செயல்பாடுகள்