இதுவரை  நம் கூட்டு முயற்சியில் பயணித்தவர்களில் ,
தனது தகவல்கள்,  ஆவணங்களை சரியாக சமர்பித்தவர்களின் பட்டியல்.
அவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள்.

Know Your Certificate Serial Number - Use Below List
Certificate Number - Teacher / ITK Name
Designation - Block - District