150 பள்ளிகள் , 2900 மாணவர்கள், 250 ஆசிரியர்கள் , 60 ITK தன்னார்வலர்கள்தேசிய அறிவியல் தின தன்னார்வ செயல்பாடுகள்
மாணவர்கள் பங்கேற்பு
FEB 28 2023

Book of Record Certificates