150 பள்ளிகள் , 2000 மாணவர்கள், 200 ஆசிரியர்கள் , 50 ITK தன்னார்வலர்கள்குடியரசு தின தன்னார்வ செயல்பாடுகள்
மாணவர்கள் பங்கேற்பு -  60 Hours Program
Jan 26 2023